image banner

 

Nâng cao chất lượng huấn luyện năm 2024
Anh-tin-bai

Huấn luyện vượt vật cản nước, đánh chiếm bàn đạp

 

Tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện dã ngoại với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với tình hình thực tế, từng đối tượng, phù hợp với từng địa bàn và phương án tác chiến; chủ động điều chỉnh chương trình, nội dung, kế hoạch huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong huấn luyện, quản lý bộ đội, huấn luyện diễn tập vòng tổng hợp, huấn luyện hiệp đồng giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ của tỉnh, tổ chức diễn tập nhiều cấp, nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, xác định nội dung, thời gian chuẩn bị ngắn, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu.

Năm 2024, toàn quân xác định là “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức biên chế lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Để bảo đảm lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương,đường lối quân sự của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Hai là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung đột phá trong nhiệm vụ huấn luyện theo Nghị quyết số 1659-NQ/QUTW, ngày 20/12/2022 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết số 1908-NQ/ĐU, ngày 27/4/2023 của Quân khu và Nghị quyết số 28-NQ/ĐU, ngày 16/6/2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo.

 

Anh-tin-bai

Huấn luyện bơi xuồng ba lá

Ba là, giáo dục cho các đối tượng nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, quan điểm, nghị quyết, kế hoạch, tinh thần, thái độ, trách nhiệm, phương pháp, tác phong trong lãnh, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/20219, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020 của Chính phủ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bốn là, tập trung huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh, chỉ đạo các địa phương tổ chức diễn tập 25% xã, phường, thị trấn theo quy định.

Năm là, tổ chức hội thi, hội thao chặt chẽ, chu đáo; tham gia hội thi, hội thao cấp trên đạt kết quả cao. Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu" luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa, cải tạo doanh trại, trường bắn, thao trường huấn luyện,...; nhân rộng cách làm hay, mô hình mới về huấn luyện điều lệnh, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

 
Video Sự Kiện
image advertisement
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1